Όροι Διαγωνισμού

Όροι διαγωνισμού και διαδικασία κλήρωσης Medicoshop

Η εταιρεία με την επωνυμία «A.ΜΠΗΤΟΥΛΑ–Σ.ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «MEDICO» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα την Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») με τίτλο «Διαγωνισμός MEDICOSHOP.GR».

Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook (https://www.facebook.com/medicoshop.gr) από τον οποίο θα αναδειχτεί με κλήρωση ένας (1) νικητής, με έπαθλο ένα σετ μπάνιου σε συσκευασία δώρου (επιλέγει ενα απο τα δύο της φωτογραφίας)

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της εταιρίας( www.medicoshop.gr ), είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και η διαδικασία ανάδειξης του νικητή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι / εργαζόμενοι της εταιρείας «A.ΜΠΗΤΟΥΛΑ–Σ.ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε».

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού αρχίζει την 16/5/2019 και λήγει 31/5/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της διοργανώτριας στην 14ων Ηρώων 23 - Ν.Ευκαρπία 
564 30  Θεσσαλονίκη (6ο χλμ Θεσ/νίκης - Ωραιοκάστρου)  , στις 31/5/2019. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και τρείς (3) αναπληρωματικοί. Τη διαδικασία της κλήρωσης μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στις 31/5/2019 και θα αναρτηθεί στη σελίδα της medico στο Facebook. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που α) θα έχουν κάνει like στη σελίδα της διοργανώτριας στο facebook β) θα έχουν κάνει like και share στο post του διαγωνισμού και γ) θα έχουν κάνει σχόλιο στο post του διαγωνισμού με το χρώμα που επιθυμούν.

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να συμμετάσχει έγκυρα μόνο μια φορά στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που συμμετάσχει περισσότερες από μια φορές η συμμετοχή του ακυρώνεται.

Επίσης, θα προστεθεί tag στη φωτογραφία του διαγωνισμού με το όνομα του νικητή και θα αναφερθεί στα σχόλια του post του διαγωνισμού. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη διοργανώτρια εντός δεκαπέντε (15) ημερών για να της γνωρίσει τα στοιχεία αποστολής του δώρου. Μετά το πέρας των 15 ημερών ή αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, ο νικητής χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντί του και επιλέγει τον πρώτο αναπληρωματικό.

Το δώρο θα αποσταλεί στον τυχερό νικητή κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία. Η παράδοση του δώρου δε γίνεται στο εξωτερικό και την Κύπρο. Γίνεται μόνο εντός Ελλάδος.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 όπως ισχύει και των Αποφάσεων και Οδηγιών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως προς την χρήση, επεξεργασία, και καταχώρηση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Η καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την άνω εταιρία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη μέσων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειας- διαγωνισμού. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που ζητούνται είναι μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα των νικητών. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα μεταβιβαστούν, πουληθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους.

Στο email που θα δηλώσει ο συμμετέχων ενδέχεται η Εταιρεία να του αποστέλλει ενημερωτικά/διαφημιστικά emails. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση να ζητήσει εγγράφως από τη διοργανώτρια με έδρα τη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, την επιβεβαίωση τη διαγραφή ή τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο επικοινωνώντας στο support@medicoshop.gr . Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και την εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου των social media κλπ. Έτσι, η εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Ο νικητής υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί από την άνω εταιρεία να δηλώσει την νίκη του στη σελίδα της διοργανώτριας εταιρείας στο Facebook.

Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό υφίστανται μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Απόπειρα συμμετοχής πριν ή μετά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ανυπόστατη.

Η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό, που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το παρόν, και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών της.

H διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στο διαδίκτυο, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της άνω εταιρίας.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει το διαγωνισμό αυτό. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα περιλαμβάνεται στη σελίδα με τους όρους του διαγωνισμού.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια, δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.